கல்வி வழிகாட்டல்

இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழக பாட நெறிகள்

ousl

Bachelor of Arts in Social Sciences 

click heare Apply Online

Accepting on-line Applications: From 05th march 2017 to 20th April 2017

The BA in Social Sciences is a 3 year study programme starting at Level 3. Each year is divided into two semesters. During each semester you can offer courses worth a maximum of 18 credits. To complete the programme you need to have a total of 108 credits. Each year you will offer a combination of compulsory and elective courses. In addition, you will have to offer what are known as ‘Continuing Education’ (CE) courses. You can select up to 9 credits of CE courses each year. Some of the CE courses, such as English, are compulsory.

Completion of any Level 2 programme offered by the Open University of Sri Lanka,
OR
Three passes at the G.C.E. Advanced Level in any stream,
OR
An equivalent or higher qualification acceptable to the Senate of the Open University of Sri Lanka

 

 • Application fee (on-line)- Rs. 350/=
 • Registration fee – Rs. 400/=
 • Course fee (Local Students) – Rs. 37,800/= (per year)
 • Course fee (Foreign students) – Rs. 151,200/= (per year)
 • Facilities fee – Rs. 1500 /=
 • Library fee – Rs. 100/=

Please note that 60% of the fee should be paid at registration.

This Undergraduate programme is conducted by the Department of Social Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences. Contact the coordinator

Address :
Department of Social Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, Open University of Sri Lanka, Nawala, Nugegoda.
Contact :
0112881403
Email :

 

BACHELOR OF PHARMACY

BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL SCIENCES

BACHELOR OF MEDICAL LABORATORY SCIENCES

போன்ற கற்கை நெறிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள்  கோரப்பட்டுள்ளது…  விபரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன..

BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING

Submission of on-line Applications: From 05th March 2017 to 05th April 2017

CLICKE HERE TO APPLY ONLINE

Issuing of Applications:
05th March 2017
Closing Date for Applications :
05th April 2017
Selection Test Date :
23rd April 2017

Applicants should possess the following qualifications to register at the Level 5 of the Bachelor of Science in Nursing Programme:

1. Obtained any one of the following:

a) Three (03) Pass grades at G.C.E. A/Level from among the subjects of Agriculture, Applied Mathematics, Biology, Botany, Chemistry, Combined Mathematics, Information & Communication Technology, Mathematics, Physics, Pure Mathematics and Zoology, or,

b) Three (03) Pass grades from among the OUSL Foundation courses, compatible to the subjects mentioned under section (a) above, or,

c) 03 Pass grades in combination of a) and b) above.

And,

2. Obtained one of the following:

a) Diploma in Nursing offered by the OUSL, or,

b) General Certificate in Nursing or Diploma in Nursing of the Ministry of Health, Sri Lanka, or,

c) Three (03) year Diploma in Nursing from any other institution recognized by a local/international Regulatory Body acceptable to OUSL, with 02 years working experience

BACHELOR OF PHARMACY 

Submission of on-line Applications: From 05th March 2017 to 05th April 2017

CLICKE HERE TO APPLY ONLINE

Issuing of Applications: 05th March 2017
Closing Date for Applications : 05th April 2017
Selection Test Date : 23rd April 2017
 1. Obtained registration as a Registered Pharmacist with the Sri Lanka Medical College Council or Sri Lanka Medical Council or any other Regulatory Body related to Pharmacy acceptable to the university and
 2. Obtained two years of post-qualifying experience as a Pharmacist and
 3. Obtained any one of following:
 • Three passes at the General Certificate of Education (Advanced Level) in the science stream with at least a C pass in Chemistry or
 • Complete the Foundation Courses (including B- passes for Chemistry I and Chemistry II) conducted by the OUSL or
 • Obtained requirements in combination of the above two sections or
 • Obtained an equivalent or higher qualification acceptable to the Senate.

The university may select students to the programme from among those deemed to be eligible for admission under Regulation 1, 2 and 3 on the basis of their performance at a test conducted for the purpose of admission

FURTHER DETAILS:


This Undergraduate programme is conducted by the Department of Pharmacy, Faculty of Health Sciences. Download Student’s Handbookor Contact Head, Department of Pharmacy, Mrs. P.W.G.D.P. Samarasekara for further details.

Address :
Dept. of Pharmacy, Faculty of Health Sciences, Open University of Sri Lanka, Nawala, Nugegoda
Contact :
0112881163
Email :

BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL SCIENCES 

Accepting on-line Applications: From 05th march 2017 to 31st March 2017

CLICKE HERE TO APPLY ONLINE

Accepting on-line Applications:
From 05th march 2017
Closing Date for Applications:
31st March 2017
Programme Commencing Date:

Programme Code :
BA
Programme Category :
Undergraduate Programme
Conducted by :
Dept. of Social Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences
Programme duration :
Minimum 03 Years
Discipline(s) / Course(s) :
Economics, Sociology, Mass Communication, Politics and International Relations

Qualification:

Completion of any Level 2 programme offered by the Open University of Sri Lanka,
OR
Three passes at the G.C.E. Advanced Level in any stream,
OR
An equivalent or higher qualification acceptable to the Senate of the Open University of Sri Lanka

FEE:

 • Application fee (on-line)- Rs. 350/=
  (Paper Application – Rs. 500/=)
 • Registration fee – Rs. 400/=
 • Course fee (Local Students) – Rs. 37,800/= (per year)
 • Course fee (Foreign students) – Rs. 151,200/= (per year)
 • Facilities fee – Rs. 1500 /=
 • Library fee – Rs. 100/=

Please note that 60% of the fee should be paid at registration.

This Undergraduate programme is conducted by the Department of Social Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences. Contact the coordinator: Level 3 – Mrs. R. Muthuthanthri for further details.

Further Details:

Address :
Department of Social Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, Open University of Sri Lanka, Nawala, Nugegoda.
Contact :
0112881403
Email :

BACHELOR OF MEDICAL LABORATORY SCIENCES 

Submission of on-line Applications: From 05th March 2017 to 05th April 2017

CLICKE HERE TO APPLY ONLINE


Issuing of Applications:
05th March 2017
Closing Date for Applications :
05th April 2017
Selection Test Date :
23rd April 2017

Methodology (at Level 5) and the Research Project will be offered at Level 6.

Programme Code :
BL
Programme Category :
Undergraduate Programme
Conducted by :
Dept. of Medical Laboratory Sciences, Faculty of Health Sciences
Programme duration :
Minimum 4 years
Discipline(s) / Course(s) :
Clinical Biochemistry, Haematology, Histopathology, Microbiology, Laboratory Management and Quality Assurance

Applicants should possess the following qualifications

   1. Registration as a Registered Medical Laboratory Technologist with the Sri Lanka Medical Council and
   2. Three years of post-qualifying experience as a Medical Laboratory Technologist and
   3. Three passes at the GCE A/L (in any number of sittings) with Chemistry as a subject or
   4. Obtained a minimum of passes for Chemistry I & Chemistry II and passes in other 2 disciplines at the Foundation Course in Science offered by the OUSL oror

Combination of above 3 & 4

or

 1. Successful completion of the Advanced Certificate of Laboratory Technology (ACLT) offered by the OUSL with at least a B- grade for PSC2322

Further Details:

This Undergraduate programme is conducted by the Department of Medical Laboratory Sciences, Faculty of Health Sciences.Download Student’s Handbook

Address :
Dept. of Medical Laboratory Sciences, Faculty of Health Sciences, Open University of Sri Lanka
Contact :
0112881146
Email :

BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING  

BACHELOR OF PHARMACY 

BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL SCIENCES 

BACHELOR OF MEDICAL LABORATORY SCIENCES 

போன்ற கற்கை நெறிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள்  கோரப்பட்டுள்ளது…  விபரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன..

BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 

Submission of on-line Applications: From 05th March 2017 to 05th April 2017

CLICKE HERE TO APPLY ONLINE

Issuing of Applications:
05th March 2017
Closing Date for Applications :
05th April 2017
Selection Test Date :
23rd April 2017

Applicants should possess the following qualifications to register at the Level 5 of the Bachelor of Science in Nursing Programme:

1. Obtained any one of the following:

a) Three (03) Pass grades at G.C.E. A/Level from among the subjects of Agriculture, Applied Mathematics, Biology, Botany, Chemistry, Combined Mathematics, Information & Communication Technology, Mathematics, Physics, Pure Mathematics and Zoology, or,

b) Three (03) Pass grades from among the OUSL Foundation courses, compatible to the subjects mentioned under section (a) above, or,

c) 03 Pass grades in combination of a) and b) above.

And,

2. Obtained one of the following:

a) Diploma in Nursing offered by the OUSL, or,

b) General Certificate in Nursing or Diploma in Nursing of the Ministry of Health, Sri Lanka, or,

c) Three (03) year Diploma in Nursing from any other institution recognized by a local/international Regulatory Body acceptable to OUSL, with 02 years working experience

BACHELOR OF PHARMACY 

Submission of on-line Applications: From 05th March 2017 to 05th April 2017

CLICKE HERE TO APPLY ONLINE

Issuing of Applications: 05th March 2017
Closing Date for Applications : 05th April 2017
Selection Test Date : 23rd April 2017
 1. Obtained registration as a Registered Pharmacist with the Sri Lanka Medical College Council or Sri Lanka Medical Council or any other Regulatory Body related to Pharmacy acceptable to the university and
 2. Obtained two years of post-qualifying experience as a Pharmacist and
 3. Obtained any one of following:
 • Three passes at the General Certificate of Education (Advanced Level) in the science stream with at least a C pass in Chemistry or
 • Complete the Foundation Courses (including B- passes for Chemistry I and Chemistry II) conducted by the OUSL or
 • Obtained requirements in combination of the above two sections or
 • Obtained an equivalent or higher qualification acceptable to the Senate.

The university may select students to the programme from among those deemed to be eligible for admission under Regulation 1, 2 and 3 on the basis of their performance at a test conducted for the purpose of admission

FURTHER DETAILS:


This Undergraduate programme is conducted by the Department of Pharmacy, Faculty of Health Sciences. Download Student’s Handbookor Contact Head, Department of Pharmacy, Mrs. P.W.G.D.P. Samarasekara for further details.

Address :
Dept. of Pharmacy, Faculty of Health Sciences, Open University of Sri Lanka, Nawala, Nugegoda
Contact :
0112881163
Email :

BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL SCIENCES 

Accepting on-line Applications: From 05th march 2017 to 31st March 2017

CLICKE HERE TO APPLY ONLINE

Accepting on-line Applications:
From 05th march 2017
Closing Date for Applications:
31st March 2017
Programme Commencing Date:

Programme Code :
BA
Programme Category :
Undergraduate Programme
Conducted by :
Dept. of Social Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences
Programme duration :
Minimum 03 Years
Discipline(s) / Course(s) :
Economics, Sociology, Mass Communication, Politics and International Relations

Qualification:

Completion of any Level 2 programme offered by the Open University of Sri Lanka,
OR
Three passes at the G.C.E. Advanced Level in any stream,
OR
An equivalent or higher qualification acceptable to the Senate of the Open University of Sri Lanka

FEE:

 • Application fee (on-line)- Rs. 350/=
  (Paper Application – Rs. 500/=)
 • Registration fee – Rs. 400/=
 • Course fee (Local Students) – Rs. 37,800/= (per year)
 • Course fee (Foreign students) – Rs. 151,200/= (per year)
 • Facilities fee – Rs. 1500 /=
 • Library fee – Rs. 100/=

Please note that 60% of the fee should be paid at registration.

This Undergraduate programme is conducted by the Department of Social Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences. Contact the coordinator: Level 3 – Mrs. R. Muthuthanthri for further details.

Further Details:

Address :
Department of Social Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, Open University of Sri Lanka, Nawala, Nugegoda.
Contact :
0112881403
Email :

BACHELOR OF MEDICAL LABORATORY SCIENCES 

Submission of on-line Applications: From 05th March 2017 to 05th April 2017

CLICKE HERE TO APPLY ONLINE


Issuing of Applications:
05th March 2017
Closing Date for Applications :
05th April 2017
Selection Test Date :
23rd April 2017

Methodology (at Level 5) and the Research Project will be offered at Level 6.

Programme Code :
BL
Programme Category :
Undergraduate Programme
Conducted by :
Dept. of Medical Laboratory Sciences, Faculty of Health Sciences
Programme duration :
Minimum 4 years
Discipline(s) / Course(s) :
Clinical Biochemistry, Haematology, Histopathology, Microbiology, Laboratory Management and Quality Assurance

Applicants should possess the following qualifications

   1. Registration as a Registered Medical Laboratory Technologist with the Sri Lanka Medical Council and
   2. Three years of post-qualifying experience as a Medical Laboratory Technologist and
   3. Three passes at the GCE A/L (in any number of sittings) with Chemistry as a subject or
   4. Obtained a minimum of passes for Chemistry I & Chemistry II and passes in other 2 disciplines at the Foundation Course in Science offered by the OUSL oror

Combination of above 3 & 4

or

 1. Successful completion of the Advanced Certificate of Laboratory Technology (ACLT) offered by the OUSL with at least a B- grade for PSC2322

Further Details:

This Undergraduate programme is conducted by the Department of Medical Laboratory Sciences, Faculty of Health Sciences.Download Student’s Handbook

Address :
Dept. of Medical Laboratory Sciences, Faculty of Health Sciences, Open University of Sri Lanka
Contact :
0112881146
Email :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

எமது இணையத்தில் வெளியாகும் கட்டுரைகளுக்கு அவற்றை எழுதியவர்களும், செய்திகளுக்கு அவற்றை அனுப்பிவைத்தவர்களும், விளம்பரங்களின் நம்பக தன்மைக்கு அந்த விளம்பர நிறுவனங்களும் மற்றும் பேஸ்புக்கில் வாசகர்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்களுக்கு அவற்றை பதிவிட்டவர்களுமே பொறுப்பு.

Facebook

Copyright © 2016 Serandib News | Web Design & Development by MICROJCODE

To Top